Сакъердаме дувцараш

УКХАЗА МА СЕТТАЛАХЬ

Из хиннад вайнах Казахстане Iобахьийтача хана. Цхьан юрта нийсвеннав геттара чIоагIа сакъердаме хIамаш карагIдувлаш вола Терсбот. Волавелча дегIа хаьнашка хилар бахьан долаш бе Iаса лелае езаш хиннав из.
– Хьажал, хьажал, ер-м теркаш воагIа шоана, – яхаш, Терсбота пIелгаш тIа а хьувкхаш, белаш хиннаб нах.
Шийга бегаш бича вIалла эгIазводаш оамал хиннаяц Терсботий, хIаьта наьха дог айдара, цар керашка бижа ша бошабара чIоагIа сакъердаме хIамаш деш хиннад цо.

Цхьан дийнахьа ер санна хаьнашха а волаш, Iаса йоацаш дIалела могаш воаца цу юрта ваьха нохчо ЯрагIи бIаргавайнав Терсбота новкъа гIолла теркаш IовоагIаш. Шоай коа-наIарга Iохайна вагIаш хиннав цу хана Терсбот.
– Яьй, нохчо, – аьнна, мухь а теха, – хьавийхав Терсботас ЯрагIи. Вож халла теркаш хьатIавенав.
– ЛадувгIалахь сога, нохчо, – цIогIа техад Терсботас. – Кхы укх улицагIа сетташ сона хье бIарга ма вайталахь. Сона сайна сеттала яц хьона ер.

ВЕРЗАРГВОАЦА ЛАЗАР

Совшорг дIадаккха деза аьнна, операци еча цIагIа дIачувугаш хиннав цхьа къонах. Ше теве гIертача ший сесагага оцха баге етташ, тIачувхаш, лувш хиннав из.
– Даьллахьий, лор, – аьннад из кIордаваьча сесаго, – ер са цIенда массахана яппараш еш вале а, дезала чIоагIа эшаш ва. Фу хургда-те укхох?
– Ше ма варра тоавенна дIагIоргва, цхьан-шин кIира шоана сатоха моге, – аьннад лоро.
– Баркал хилда хьона, лор, – аьннад кхалсаго. – Хоза дош аьнна са шелденна лаьттача дега тоам бир Iа. Дале а, вийрзачул тIехьагIа ше ма варра ер хургвоацаш, кIеззига нахаца безамегIа хургволаш хIама де могаргдарий хьона?
– ХIанз Iа фу дувц, кхалсаг? – аьннад лоро. – Из Iа яхар керта операци еча хана мара де йиш йолаш хIама дац. ХIанзарчоа укхун кер чу фу доал хьожаргда вай.

ХЬАЙ Й0I А ХАТТАЛАХЬ

ВоIа саг йоалае дагадехар ИсмаIала. Дикача нахаца гаргало е чIоагIа ловш вар из. Цхьаннахьа а шиннахьа а бIарг локхаш ер лелача хана, цIеннанас хьехар дир ИсмаIала.
– Iа фу дича бакъахьа да хой хьона, къонах. Вай воIага хатта цун дог латташ моттиг я е яц. ТIаккха йорт етташ лелавезаргвац хьа.
– Кхалсаг яле а, хьаькъал дола къамаьл да-кх хьа багара хьадоагIар, – аьлар ИсмаIалас. ХIаьта ший зIамагIйола йоI Забанта яхийтар цо вешийца дагаяла. Вож чехка юхаера, цу тайпара моттиг йолаш а я, вай Мухьамад юрта магIа вагIача Берснакъий йоIаца безам болаш а ва, аьнна.
Ший дикагIбола гIирс а тIабийха, цу сарахьа ваха дIаэттар ИсмаIал Берснакъ волча. Кхайкача араяьлар укхун воIо могаяь йола Зайнап. Хьаьшага моаршал а хаьтта, цIагIа чувийхар цо из. Шоай лоалахошка дIачуваха да чувеха яхар йоI. Тоъал ИсмаIал ваьгIачул тIехьагIа вена хьаэттар Берснакъ.
Ер шиъ къамаьл дувцаш багIача юкъа, даа хIама кийчде эттар Зайнап. Тоъал ха яьлар цо из деш а. Юххера истола тIа оттабир кхача: даьтта кIодари сискали. Цецваьлар ИсмаIал цу тайпара даар кийчдеш иштта дукха ха йоврах. ЙоIа из раьза хургволаш хIама дацар цо даьр.
ХIама юаш багIаш, ше бена никъ дIабийцар Исма-Iалас Берснакьийга. ЦIендас цо яхачунга дикка ла а дийгIа, аьлар:
– Мегаргда, аз хоаттаргва хьа воI нахага.
– Аз аьннар тахка воал-кха хьо. Кхоачам болаш деций аз сай воIах яхар? Сол дикагIа хьанна вовзаргва са воI? – раьза хиланзар ИсмаIал.
– Да-м иштта ма дар из, – йист хилар Берснакъ. – ХIаьта а наха дер ца дича варгвий со.
– Мегад! – эккхийта аьлар ИсмаIалас. – Iайха са воI хоаттача хана, хьай йоI а хатталахь.
Из а аьнна, ИсмаIал дIаваха тохавелча, соцавир из цIендас.
– ДаьллахIий, хьо бакъ-м лув. Вай шинне гаргало йича бакъахьа я. Нах хьабайта мара безац хьона, – аьлар цо.

Интересная статья? Поделись с другими: